Start up

เริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรม ด้วยหลักการ 5i

ถ้ากล่าวถึงคุณลักษณะของนวัตกร เราจะมีคำ 3-4 คำ ผุดขึ้นมาในหัว อาทิ

✔ Explorer หมายถึง ต้องเป็นผู้แสวงหาและใฝ่ศึกษา ติดตามความก้าวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

✔ Initiator หมายถึง เป็นผู้กล้าคิดกล้าทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิมที่มีผู้อื่นคิดหรือทำอยู่

✔ Strategist หมายถึง ต้องเป็นผู้คิด วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมได้

✔ Change Maker หมายถึง ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเลือกกลวิธีแก้ปัญหา และเสนอแนะวิธีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

คนที่มีคุณลักษณะทั้ง 4 ถือว่ามีโอกาสสร้างธุรกิจนวัตกรรมของตัวเองได้สำเร็จ เพียงเริ่มออกเดินทาง ค้นหาแรงบันดาลใจ เปิดจินตนาการให้กว้างไกล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า แล้วเชื่อมโยงความรู้เพื่อพัฒนา และนำออกสู่การสร้างธุรกิจจริง

ถ้าอยากเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมต้องทำ 5 กระบวนการนี้ หรือจำง่ายๆว่า 5i

1. Inspiration

เริ่มต้นการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมจากความชอบ ด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากสิ่งใกล้ตัว จากปัญหาใกล้ตัว จากแนวโน้มของสังคม ฯลฯ และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะคิดไอเดียสุดเจ๋งมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่า

2. Imagination

จินตนาการเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างจินตนาการเหนือความรู้พื้นฐานและวิชาการ ทำให้เรามองเห็นอนาคตที่กว้างไกล มองเห็นปัญหาและการแก้ไขจากมุมมองใหม่ เส้นทางใหม่ และการเข้าถึงความคิดใหม่ๆ จึงขอให้หยิบเอาแรงบันดาลใจมาจินตนาการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

3. Ideation

จัดการความคิดแบบรวบยอด เพื่อกำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้คำตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ทำได้จริง และมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. Integration

การออกแบบแนวคิดและแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี ทรัพยากร และความหลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง

5. Insight / Implementation

การเข้าถึงองค์ความรู้ และสิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ

ทำให้ครบทั้ง 5i เพื่อจะได้ เป็นนวัตกร …

ที่ต้องคิดจริง และทำจริง.

ที่มา : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Previous post

ปรึกษาฟรี แนะนำทุกเรื่องธุรกิจ

อาชีพของผู้หญิง/SMEmestyle
Next post

20 อาชีพผู้หญิงในรอบ 20 ปี

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    5 × four =