News

 อสมท.จัดประกวด MCOT INNO 2018

เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสื่อเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก Disruptive Technology เป็นลำดับต้นๆ และรุนแรงที่สุด ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เพลง และภาพยนตร์ ต้องแข่งขันกับผู้เล่นรายใหม่ เช่น Facebook, Netflix Line TV ความอยู่รอดของธุรกิจสื่อในวันนี้ จึงขึ้นอยู่กับ Content เป็นสำคัญ ผู้ผลิต Content และสื่อจึงต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง “หากไม่เปลี่ยน ก็ไม่รอด” “ปรับอย่างไร เปลี่ยนอย่างไร จึงจะรอด” เป็นสิ่งที่ธุรกิจสื่อในไทยกำลังพยายามแสวงหาแนวทาง หรือ solution ใหม่ๆ หาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมที่ทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า

การสร้าง “องค์กรนวัตกรรม” เป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ อสมท เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation ซึ่ง อสมท ให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ระบบการบริหารจัดการองค์กร (Organization) มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ประเด็นที่สอง การพัฒนาทักษะของพนักงาน และ ประเด็นสุดท้าย วัฒนธรรมองค์กร MCOT+S ของ อสมท เพื่อสร้าง”องค์กรนวัตกรรม” โดยจะหาแนวทางใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของ อสมท ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเข้าใจรูปแบบธุรกิจในบริบทใหม่

เขมทัตต์ กล่าวต่อว่า “The rules of the game are changing” แม้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อาจทำให้บางธุรกิจล้มหายตายจากไป หรือตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยสร้างธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ อสมท ในบทบาทของการเป็น “หุ้นส่วนสังคมไทย” พร้อมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมสื่อที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อแสวงหา “หุ้นส่วน” ที่จะมาสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ในรูปแบบ O-to-O หรือ Online-to-Offline Strategy ซึ่งได้จัดโครงการ CSR ขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้ Theme “U ME IDEA”

โดยปีนี้เป็นการจัดทำโครงการ “MCOT INNO 2018” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท เพื่อส่งเสิรมการพัฒนาด้านนวัตกรรมสื่อขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และบุคคลในแวดวงธุรกิจ Startup และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอไอเดียผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อที่ต่อยอด หรือ synergy กับธุรกิจของ อสมท หรือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า และร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ MCOT INNO 2018 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมสื่อของประเทศ

อสมท จะเปิดรับผู้สมัครทั้งในประเภทบุคคลและทีม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2561 ทาง www.umeidea.net และเปิด Pitching Challenge จำนวน 2 ครั้ง พร้อมกับการพัฒนา Prototype สำหรับรางวัล ได้แก่ รางวัล รางวัล Best of the Best จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท, รางวัล Best in Interactive Media จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท, รางวัล Best in Media Business Model เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท, รางวัล Best for TV and Radio Business จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ประกาศผลในเดือน ต.ค. นี้

Previous post

โรดโชว์สินค้าเกษตรอินทรีย์

Next post

‘พลอยกนก’ นักกฎหมายหัวใจโอทอป

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    4 × 5 =