News

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ” สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย ครั้งที่ 16 พบกับกิจกรรมภายในงานมากมาย ประชุมวิชาการประจำปี 2562 ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาฯ บริการตรวจรักษา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน โดยไฮไลท์ของงานจะเป็นการแจกฟรี สมุนไพรมากคุณค่ากว่า 5,000 ตัน อบรมฟรี ตลาดนัดความรู้กว่า 20 หลักสูตร และตรวจฟรี แพทย์แผนไทย แพทย์จีน และแพทย์ทางเลือก

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. 2562 ณ ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี สอบถามเพิ่มเติม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 02-5917007 Facebook : มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

Previous post

NEA ติวเข้มธุรกิจส่งออก

Next post

ความท้าทายของแว่นตาอัจฉริยะ Focals

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    20 + four =