News

ปั้นชลบุรี SME นวัตกรรม

นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมนำธุรกิจ จึงได้ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาภาคส่วนเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีสู่เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม ทั้งนี้ได้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจัดทำโครงการกับหน่วยงานราชการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดชลบุรี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  โดยสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานนวัตกรรมไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการภาคตะวันออก

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒกุล เลขาธิการ หอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในปี  2561  หอการค้าจังหวัดชลบุรี มีนโยบายมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก คือนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาธุรกิจชุมชนพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกิจการหอการค้าจังหวัดชลบุรีขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการผลักดันกิจกรรมด้านนวัตกรรม ด้านการศึกษาและด้านภาคธุรกิจชุมชนของจังหวัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยการการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านนี้ ทั้งนี้ตนเห็นว่าเป็นโอกาสที่ช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมเติบโตไปพร้อมกันทั้งทางวิชาการและเชิงพาณิชย์ จึงมีความยินดีในการร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดชลบุรี ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน  ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้และผลงานวิจัยของนิสิตทั้งด้านวิทยาการและเทคโลโลยีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การพัฒนาและผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าแก่บริษัทและองค์กรต่างๆ

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เน้นมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสินค้า ขณะที่ผู้ประกอบการจะเน้นมุมมองด้านพาณิชย์ ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเอง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค พิจารณาความเป็นไปได้ตามมิติที่ต่างถนัด ทั้งนี้ได้มีการทำโครงการนำร่องที่จับคู่กันระหว่างผู้ประกอบกับนักวิจัยทั้งสิ้น 7 โครงการ

นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช ประธานYEC ชลบุรี กล่าวว่าสำหรับโครงการนำร่องที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น  ได้แก่ 1. โครงการข้าว low GI low sugar เป็นข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลได้น้อย เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน โดยบริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด 2. โครงการ ชุดตรวจแอนติบอดีต่อโบท๊อกซ์ อย่างง่าย  ของผู้ประกอบการ นพ.ธนวัฒน์ ธนกิจประภาพันธุ์ พรรณวัฒน์คลีนิกโดยมีแนวคิดพัฒนาชุดตรวจหาแอนตี้บอดี้ของมนุษย์ต่อ Botox เพื่อนำมาใช้ตรวจในผู้ป่วยก่อนนำไปสู่การรักษา         3. โครงการ สารสกัดตะไคร้เพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการเดียวกับโครงการที่ 2  4. โครงการ กำแพงกันกินสำเร็จรูป โดย บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 5. โครงการการพัฒนาต้นแบบหัววัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถบีทุกน้ำมันเชื้อเพลิง โดย บจก. ทีเบลโก้ จำกัด  6. โครงการ บางลงแต่ยังคงความแข็งแรงด้วยนวัตกรรม โดย บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด และ 7. โครงการ การพัฒนาวัสดุธรรมชาติเพื่อทดแทนการนำเข้าทรายแมวจากต่างประเทศ โดย หจก.บีคัมโปร จำกัด

Previous post

OneChat ผู้ช่วยอัจฉริยะ 24 ชม.

Next post

“แจ่มใส” คลุกคอนเทนต์ออฟไลน์-ออนไลน์

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    twelve − 10 =